Гаранционни условия

‘КАТРИНА СМАРТ 8’ ООД Ви дава гаранция за качеството на закупените климатици , съгласно ЗЗП и всички задължителни стандарти, както следва:
І. Общи гаранционни условия:
1. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация, т.е. от датата на монтаж.
2. За да е валидна гаранцията монтажа, въвеждането в експлоатация, както и последващото обслужване /профилактики и ремонти/ е задължително да се извършват от правоспособни специалисти, оторизирани от вносителя.
3. Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от клиента. Внимание: Повредена, неправилно или непълно попълнена гаранционна карта е невалидна! На загубена или увредена гаранционна карта дубликат не се издава.
4. Провеждането на годишната профилактика, която не е предмет на безплатно гаранционно обслужване, се налага поради евентуалното запушване, както на вътрешния така и на външния топлообменник от прах и мръсотия което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При годишната профилактика се извършва пълно обслужване и замерване параметрите на климатика при нормална работа и при отклонение те се коригират. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатика не може да се установи при какви условия е работил климатикът, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатното гаранционно обслужване и се заплаща от клиента по утвърдена тарифа, както и транспортните разходи. Профилактиката се заявява от клиента до 3/три/ дни преди изтичане на годината на посочените телефони.
5. Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процеса на правилната експлоатация /съгласно Инструкцията за употреба на съответния модел/ през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.
6. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
6.1. Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;
6.2. Когато повредата е в следствие на механична намеса, небрежно отношение или неправилна експлоатация от страна на клиента или трети лица.
6.3. Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от Застрахователната компания на клиента.
6.4. Когато от климатика е снета марката му или логото на фирмата без нейно съгласие.
7. Безплатното гаранционно обслужване отпада в следните случаи:
7.1. При изрично изразено желание от страна на клиента да закупи и му бъде монтиран климатизатор с по-малка от необходимата мощност, препоръчана му от съответните специалисти. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото си и/или марката на климатика, за да не се компрометира. Гаранционна карта не се издава.
7.2. Когато някое от телата на климатика по изрично настояване на клиента се монтира на място, неотговарящо на изискванията на Инструкцията за монтаж или в последствие мястото бъде видоизменено /напр. външното тяло е монтирано в тераса, която в последствие е остъклена/.
8. На гаранционно обслужване не подлежат консумативите на климатизатора: гумени, каучукови и пластмасови изделия, др. бързоизносващи се елементи и всички отделящи се от основния корпус на уреда части.
9. Заявка за ремонт на закупен климатизатор се приема от фирмата, отговаряща за Вашето сервизно обслужване. При подаване на такава заявка задължително се прилага гаранционна карта.
Внимание: Преди да се отнесете към сервизната организация проверете в Инструкцията дали не е описан Вашия проблем.
10. Клиентът е длъжен да осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатизатора в рамките на работното време.
11. Когато при диагностика, включително и на гаранционен климатизатор се установи, че същия е изправен и техническите му параметри са в нормите, зададени от производителя, клиентът е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти по утвърден ценоразпис.
12. Когато при диагностика на извънгаранционен климатизатор и след калкулация на необходимия ремонт, клиентът не пожелае същия да му бъде извършен, той е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти по утвърден ценоразпис.
13. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на климатизатора, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. По време на престоя на климатизатора в сервиза, продавачът /сервизът/ не е длъжен да осигурява оборотен климатизатор. Подменените части преминават в собственост на сервизната организация.
14. Повредата на климатизатора в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нов. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяната на определена стока с нова.
15. Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималният срок е 30 /тридесет/ дни.
ІІ. Гаранцията се признава от фирмата-вносител, когато продавачът /дистрибуторът/, както и оторизираният монтажен и/или сервизен център е спазил следните изисквания:
1. Да оразмери мощността на климатизатора според предназначението и параметрите на съответното помещение и съгласно техническите норми за климатизация.
2. Да извърши монтажа съгласно Инструкцията за монтаж и задължителните стандарти.

ІІІ. Рекламации:
Рекламации за некомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката, респ. монтажа.
ІV. При избор на климатизатор да се вземат под внимание следните технически изисквания:
1. За стандартни жилищни помещения – не по-малко от 40 W/м3 за охлаждане и не по-малко от 55 W/м3 за отопление. При северни и западни изложения или крайни помещения е необходим по-мощен климатизатор – изчислената мощност се завишава с 15%/м3.
2. За търговските обекти трябва да се отчитат броя на посетителите, кафе машини, хладилни ветрини и др.отделящи топлина уреди, както и наличието на вентилация, остъкляемост, ветринни площи и всички останали фактори влияещи за топло и студозагубите.
V. Климатизаторът не е напълно ефективен и работи с по-малък КПД в следните случаи:
1. Висока влажност />80%/ на вътрешната или външната околна среда /от -5°С до +5°С/, както и в близост до водни басейни;
2. При температури по-ниски или по-високи от нормално предвидените за дадения модел;
3. При отворени врати или прозорци на помещението, в което е монтиран;
4. При непочистени филтри на вътрешното тяло;
5. Когато не са взети под внимание характерните особености на помещението- предназначение, изложение, остъкляемост, топлоизолация, наличие на вентилация, етажност и др.
6. За да достигне зададената температура климатика трябва да работи 24 часа, като препоръчителната температура в режим на отопление е 25°С÷28°С, за да се предотврати заледяването на външното тяло при минусови температури.

Позвъни