Условия за ползване на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни, “Катрина смарт 8″ ООД наричана още СМАРТКЛИМА  има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация. За контакти ;гр. Пловдив 4006 ул.”Златорог 1” email; smartklima.com@gmail.com     сайт; smartklima.com

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

Обработка на поръчка

Издавне на дукомент (фактура или гаранционна карта)

Подготвяне на оферта

Регистрация в нашият САЙТ

Данни за доставка на стоки закупени от нас.

Обработка на дукоменти  необходими за кандидастване по отпускане на стоков кредит.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред СМАРТКЛИМА в качеството ѝ на администратор на лични данни:
Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред СМАРТКЛИМА, за личните данни, които СМАРТКЛИМА обработва за Вас.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред СМАРТКЛИМА, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закона.
Регистър на длъжностните лица по защита на данните.
Посочените регистри се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Доколкото в тези регистри се съдържат лични данни, за тях се прилагат специалния ред за поддържане на конкретния регистър, както и ред за достъп до него,

 

Позвъни